Dla Rodziców - komunikaty
Informacja dla uczniów i rodziców o organizacji egzaminu gimnazjalnego w roku 2017/2018

1. Termin główny egzaminu:

a) Część humanistyczna odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. (środa):

–        z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie  trwał 60 minut,

– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 min

b) Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. (czwartek):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie   się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

c) Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek):

– na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut

– na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 60 min.

Terminy dodatkowe poszczególnych części egzaminu gimnaz. to 4, 5 i 6 czerwca 2018 r.

2. O wyznaczonej przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego godzinie zdający wchodzą do sal pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Każdego dnia uczniowie losują numery stolików tylko raz tj. przy wejściu na salę na pierwszy zakres egzaminu.

3. Uczniowie do sali wnoszą jedynie dozwolone materiały: w przypadku każdej części egzaminu - pióro lub długopis z czarnym tuszem, a dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.  Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Zdający mogą również wnieść na salę małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy stoliku ucznia. Do sali nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających, odbiera przed każdą częścią egzaminu materiały egzaminacyjne i przenosi je do sal egzaminacyjnych.

5. Następnie przewodniczący ZN informuje uczniów:

- zasadach kodowania prac i pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

- zasadach zachowania się podczas egzaminu,

- o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań,

- o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia urządzenia telekomunikacyjnego (albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom Przewodniczący ZN powiadamia PSZE, który podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu uczniowi egzaminu.

7. Uczniowie nie opuszczają sali w trakcie egzaminu (jedynie w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego). Wyjście do WC odnotowywane jest w protokole przebiegu egzaminu.

8. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN przypomina o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi

9. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem Przewodniczący ZN:

-  informuje zdających o zakończeniu pracy,

- wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

- poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,

- poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach. W obecności uczniów członkowie ZN sprawdzają kompletność materiałów i odbierają je od uczniów, a następnie Przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem zdających, którzy mają być obecni podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

10. Wyniki egzaminu ogłoszone będą 15 czerwca 2018 r., a wydanie zaświadczeń zdającym nastąpi w dniu 22 czerwca 2018 r.

 
Ubezpieczenie uczniów SP w Krzeszowie w roku 2017/2018

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

 

Informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzeszowie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w firmie – InterRisk

W porozumieniu z Prezydiami Rad Rodziców została wybrana korzystna oferta ubezpieczeniowa: suma ubezpieczenia – 15 000 zł; składka za ubezpieczenie NNW za jednego ubezpieczonego – 32 zł.

Aby ubezpieczyć dziecko należy:

1)      wypełnić załączone oświadczenie o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (oddzielnie dla każdego dziecka) i zwrócić wychowawcy klasy przy wpłacaniu składki NNW,

2)      wpłacić do wychowawcy klasy składkę w następującej wysokości 32 zł.

3)      zwrócić ww. oświadczenie i wpłacić składkę do dnia 20.09.2017r.

Mamy też możliwość zwolnienia części uczniów z opłaty całości lub części składki. Propozycję zwolnień przedstawią zespoły wychowawcze szkoły do 25.09.2017 r.

Z poważaniem.

Krystyna Boćko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

 
Zakres ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie
Więcej…
 
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży (Gothaer)
Więcej…
 
Informacja w sprawie ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox