Programy Zewnętrzne - ZS - Aktualnie realizowane
DO YOU SPEAK ENGLISH?

 

W ramach projektu „Kreatywni nauczyciele ZS w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów” 29.09.2018 r. w naszej szkole odbyła się konferencja pt. „Kreatywny nauczyciel wspiera rozwój ucznia”, której uczestnikami była zarówno społeczność szkolna, jak i grono pedagogiczne. Podczas spotkania zaprezentowane zostały prezentacje multimedialne na temat odbytych przez nauczycieli szkoleń językowych we Włoszech oraz na Malcie. Uczestnicy mobilności podzielili się wrażeniami z wyjazdu, przedstawili krótką charakterystykę odwiedzonych krajów, ich kulturę i zwyczaje, jak również ciekawostki związane z danym regionem. Bardzo często w swoich wypowiedziach podkreślali zalety kształcenia się za granicą, nawiązywania nowych kontaktów zawodowych i osobistych oraz starali się uświadomić młodym ludziom konieczność uczenia się języków obcych, m.in. języka angielskiego jako międzynarodowego środka komunikacji.   
Uczniowie i nauczyciele podczas konferencji mieli okazję bliżej poznać wybrane kraje Unii Europejskiej oraz doświadczyć wielokulturowości.

 

 
Zagraniczne mobilności nauczycieli

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krzeszowie są uczestnikami projektu „Kreatywni  nauczyciele ZS w Krzeszowie  wspierają wszechstronny rozwój uczniów” finansowanego ze środków PO WER w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna.

Halina Kuryś, Jolanta Konior i Marian Zielonka wzięli udział w kursie nauki języka angielskiego na poziomie A1/A2 w Easy School Languages w Valletcie na Malcie od 2 do 6 lipca 2018 roku.  Na zajęciach doskonalili umiejętności czytania, słuchania oraz mówienia w języku angielskim. Poznawali słownictwo i zasady gramatyki tego języka oraz próbowali stosować je w praktyce. Uczestniczyli także w zajęciach poświęconych historii, kulturze i sztuce Malty. Kurs był okazją nie tylko do usprawnienia komunikacji językowej, ale nauczyciele mogli także wymienić się doświadczeniami zawodowymi z pedagogami z innych krajów europejskich.

Z kolei A. Jaśkowska – Czop, K. Pokora i  A. Szuryn wyjechały na szkolenie do południowych Włoch. Odbywało się ono w miejscowości Soverato w regionie Kalabria, a prowadził je trener z Hiszpanii będący nauczycielem języka angielskiego. W zajęciach uczestniczyli również pedagodzy z Włoch i Hiszpanii. Nazwa szkolenia to „CLIL is practice”, polegało ono na omówieniu metod nauczania różnych przedmiotów w języku innym niż język ojczysty uczniów. Zajęcia odbywały się od 2 do 6 lipca 2018 r., miały głównie formę warsztatów i ćwiczeń praktycznych. Nazwa metody CLIL to skrót od wyrażenia Content and language integrated learning i oznacza zrównoważone, zintegrowane nauczanie treści programowych z danego przedmiotu równocześnie z nauczaniem języka obcego. Szkolenie obejmowało oprócz zajęć w sali lekcyjnej również zajęcia terenowe polegające na przeprowadzaniu rozmów i wywiadów z mieszkańcami Soverato w celu zdobycia określonych informacji o kulturze, historii, problemach życia codziennego, problemach społecznych i ekonomicznych miejscowości.

 
Kreatywni nauczyciele - kreatywna szkoła


Miło nam poinformować, iż projekt „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów”  został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 24719,00 EURO tj. 106452,37 PLN.

Głównym  celem projektu jest wspieranie kreatywności nauczycieli  i uczniów poprzez realizację mobilności oraz wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania ukierunkowanych na sukces absolwenta szkoły podstawowej w Krzeszowie.


Projekt  "Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów" skierowany jest do 9 - osobowej grupy nauczycieli, którzy chcą podnosić swoje kompetencję zawodowe, ucząc się  języka angielskiego i  propagując ideę uczenia się przez całe życie.  Zdobytą wiedzę  i umiejętności wykorzystają w pracy z uczniami, stwarzając im optymalne warunki do nauki i  wszechstronnego rozwoju. Kompetencje nabyte  przez pracowników w trakcie zagranicznych mobilności pozwolą na wdrożenie innowacyjnych  rozwiązań  z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 


Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox