Rekrutacja do klasy pierwszej gimnazjum - r. szk. 2016/2017
Do pierwszej klasy gimnazjum są przyjmowani wszyscy absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkujący ustalony obwód dla zespołu szkół. Dyrektor na prośbę rodziców może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne na zasadach określonych w statucie szkoły.
Podziału uczniów na oddziały dokonuje zespół ds. rekrutacji powołany przez dyrektora zespołu szkół, w skład którego wchodzą: wicedyrektor, pedagog szkolny i nauczyciele, którym zamierza się przydzielić obowiązki wychowawcy w tych oddziałach.
Podziału dokonuje się według następujących zasad:
1) podział jest:
- dostosowany do liczebności oddziałów określonych w statucie oraz uwzględnia organizację  
dowozu uczniów,
- nakierowany na stworzenie oddziałów równych liczebnie i wyrównanych pod względem
wyników w nauce na zakończenie szkoły podstawowej.
2) uczniów, którzy tworzyli zespoły klasowe w klasach szóstych szkół podstawowych przydziela
się, w miarę możliwości proporcjonalnie, do wszystkich tworzonych oddziałów.
3) zespół może zasięgać opinii nauczycieli, którzy pełnili obowiązki wychowawców w klasach
szóstych, których absolwenci są uczniami gimnazjum.
4) w pracach zespołu uczestniczy dyrektor gimnazjum, którego decyzja jest ostateczna i musi
być podjęta na 5 dni przed końcem ferii letnich.
5) wykazy uczniów poszczególnych klas pierwszych są opiniowane przez Prezydium Rady Rodziców.

Terminarz rekrutacji do gimnazjum

1 Składanie dokumentów o przyjęcie do klasy
pierwszej gimnazjum.
24.04. - 3.06.2016
2 Składanie oryginałów świadectw ukończenia
szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach
sprawdzianu w klasie szóstej.
24.06. - 28.06.2016
3 Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych
do przyjęcia do Gimnazjum w Krzeszowie.
06.07.16
4 Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do
poszczególnych klas pierwszych gimnazjum
25.08.16
W związku z reformą oświatową i wygaszaniem klas gimnazjalnych od roku szkolnego 2017/2018 nie ma rekrutacji do gimnazjum.
 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox