Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej - rok szkolny 2014/2015

1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej (na 12 miesięcy przed rozpoczęciem nauki w szkole).
2. Dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód dla zespołu szkół.
3. Dyrektor na prośbę rodzica może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.
4. Na wniosek rodziców, prawnych opiekunów naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które nie podlega obowiązkowi szkolnemu, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor zespołu szkół po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
7. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox