Informacje o szkole

Informacja o Szkole Podstawowej w Krzeszowie - rok szkolny 2017/2018.

 

1.Zatrudnienie:

a) Dyrekcja:

-Dyrektor: Krystyna Boćko,

-Wicedyrektor: Ewa Szałęga.

b) Nauczyciele (stan na 1.09.2017r.): jest zapewniona pełna obsada kadrowa.

 

Liczba nauczy-

cieli

Wykształcenie

Stopień awansu zawodowego

mgr z przygotow. pedagog.

Licencjat

/SN

nie odbywający stażu

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

 

 

32

 

 

31

 

 

1

-

2

2

6

22

Zatrudnienie

pełnoza-

trudnieni

dopełn. etat w innej szkole

uzupełn. etat

innej szkoły

niepełnoza-

trudnieni

18

-

-

14

 

c) Pracownicy administracji i obsługi: sekretarka-2 (1 i 6/8 etatu), konserwator-2 (6/8 etatu), intendentka, kucharka, pomoc kuchenna, woźna  - 4 (1 i 3 os.6/8 etatu), sprzątaczka-5 (2 os. 7/8 etatu i 3 os. 6/8 etatu), łącznie: 13 osób.

2. Uczniowie:

Z dniem 04 września 2017 r. naukę w Szkole Podstawowej w Krzeszowie w 13 oddziałach (SP-9 i Gim-4), rozpoczęło 239 uczniów (SP-156 i Gim-83), którzy pochodzą z 16 miejscowości położonych w trzech gminach - Krzeszów, Harasiuki i Ulanów t.j.: Krzeszów, Krzeszów Dolny, Podolszynka Ordynacka, Podolszynka Plebańska, Kamionka Kolonia, Kamionka Dolna, Kamionka Średnia, Kamionka Górna, Bystre, Sigiełki, Kustrawa, Łazów, Koziarnia, Krzeszów Górny, Nowa Wieś,  Bieliny.

3. Organizacja pracy:

Organizując pracę szkół ciągle modyfikujemy plany i dostosowujemy swoje działania, aby nasza oferta spełniała oczekiwania naszych uczniów i rodziców. Staramy się udzielać wsparcia i pomocy wszystkim uczniom, dostosowując je do ich możliwości i uzdolnień:

*w szkole uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, t.j.

-w gimnazjum: koło zainteresowań z informatyki, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów słabych i rozwijających zainteresowania dla uczniów chętnych,

-w szkole podstawowej: zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów słabych lub mających trudności (logopedyczne, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna),

-uczniowie i rodzice mogą korzystać z fachowej pomocy pedagoga szkolnego i logopedy,

*w trosce o zdrowie fizyczne naszej młodzieży szkoła oferuje udział nie tylko w lekcjach wychowania fizycznego, ale także w wielu innych formach aktywności sportowej, takich jak: cotygodniowe wyjazdy na basen (dla klas III-VI szkoły podstawowej), nauka jazdy na nartach w okresie zimowym.

*stwarzamy wszystkim chętnym uczniom warunki do zdobycia karty rowerowej,

*uczniowie mogą zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia działając w: organizacjach szkolnych (Samorządzie Uczniowskim, PCK), redakcji Gazetek Szkolnych „Eureka”(gimnazjum) i „Szkolne Echo”(szkoła podstawowa), Drużynie Harcerskiej-8DH ZHP „Gawra”,

*szkoły organizują wiele konkursów i projektów szkolnych, dając uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i osiągania sukcesów,
*w szkole realizowane są projekty edukacyjne zewnętrzne i szkolne,

*tradycję szkoły stanowią również liczne uroczystości, dyskoteki czy atrakcyjne wycieczki.

4. Baza szkolna i wyposażenie:

*zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, w pracowniach komputerowych  (3 pracownie) i pracowni do nauki języków obcych (dla uczniów gimnazjum),

*zajęcia w-f odbywają się na dwóch salach gimnastycznych i siłowni oraz na stadionie KS „Rotunda”,

*szkoła posiada również dobrze wyposażoną bibliotekę wraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,

*szkoła podstawowa wzbogaciła się w miejsce zabaw dla dzieci wyposażone w szereg pomocy do zabawy i rekreacji,

*w gimnazjum działa Szkolny Ośrodek Kariery, którego głównym założeniem jest pomoc uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu,

*uczniowie mają możliwość skorzystania z dodatkowych pomieszczeń, m.in.: świetlice, jadalnia, harcówka,

*we wszystkich pomieszczeniach szkolnych jest instalacja radiowęzłową. Radiowęzeł służy do wygłaszania audycji oraz przekazywania ważnych komunikatów dotyczących życia szkoły,

*szkoły są bardzo dobrze wyposażone w sprzęty i pomoce dydaktyczne, m.in.: 4 tablice interaktywne, wiele laptopów i rzutników multimedialnych, multimedialne programy edukacyjne.

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy i rozwoju swoich zainteresowań.

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox