Regulamin

I. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników  i materiałów ćwiczeniowych przez uczniów Szkoły  Podstawowej w Krzeszowie w  roku szkolnym 2019/2020 (klasy I - III).

1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego są własnością Szkoły.

2. Szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową. Rodzice są zobowiązani do podpisania potwierdzenia wypożyczenia podręczników.

3. Szkoła podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.

6. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom na początku roku szkolnego.

7. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (założenie okładki, nie nanoszenie żadnych notatek, rysunków lub zaznaczeń, nie wyrywanie, zaginanie kartek, itp.).

10. W przypadku  zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy i nauczyciela bibliotekarza.

11.   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika rodzic ucznia dokona zwrotu kosztu podręcznika.

12Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia:

  • brak stron
  • popisany, porysowany
  • poplamiony
  • podarty
  • zalany
  • inne, utrudniające dalsze użytkowanie
13. W wyjątkowych/spornych sytuacjach dotyczących stopnia zniszczenia podręcznika ostateczną decyzje podejmuje dyrektor.

II. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i  materiałów ćwiczeniowych  przez uczniów Szkoły Podstawowej  w Krzeszowie w roku szkolnym 2019/2020.

(klasy IV -  VIII szkoły podstawowej)

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej,
a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może ( w uzasadnionych przypadkach) nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Dokumentacja dotycząca wypożyczania  podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

8. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

9. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 23 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

10. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w pkt. 9 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

11.  Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w pkt.10 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

12. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

13. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy
i bibliotekarzowi. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników.

  • Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
  • Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp..
  • Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.

14.  Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.

 

III. Regulamin  biblioteki Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

Zasady ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
5. W bibliotece należy zachować ciszę.
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Zasady korzystania z czytelni

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.
4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:
-korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych
-przeglądania programów multimedialnych
-przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach
2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
3. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.
4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania  z komputera ulega wydłużeniu.
6. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.
7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
9. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych  pendrive’ach .
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,
11. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do rejestru.
12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
13. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox